Umowa Licencyjna

Umowa na pobieranie plików

Niniejsza umowa ("Umowa”) jest zawarta między firmą Lubnex ul. Długa 23, 83-407 Łubiana NIP: 591-127-73-93 ("Firma") tj. myartgo.pl ("Portal) a każdym członkiem („Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności”), który pobiera fotografię, ilustrację, obraz, pracę graficzną, ilustracyjną, dźwięki, muzykę, gry, literaturę, projekty czy opracowane tematy („Dzieła”) z witryny myartgi,pl. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności potwierdza i zgadza się na ograniczenia płynące z treści warunków niniejszej Umowy, oraz że niniejsza umowa dotyczy każdej pobranej Pracy przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

1. Postanowienia wstępne

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa, tytułu, interesu, ani też w żadnym przypadku nie stanie się właścicielem Dzieła, włączając w to prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

Poza poniższymi oświadczeniami i gwarancjami Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności, każda ze stron, Portal oraz Użytkownik Pobierający oświadczają niniejszym i gwarantują, że mają pełne prawo do bycia stroną w niniejszej Umowie.

2. Sublicencja

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Firma nadaje tym samym Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności nieprzerwaną, ogólnoświatową, bez wyłączności oraz bez możliwości przekazania osobom trzecim, sublicencję na użytkowanie, reprodukowanie lub publikowanie Dzieła w nielimitowanej długości czasu na dozwolonych nośnikach, wyłącznie do:

a. prywatnych lub edukacyjnych celów oraz

b. celów powiązanych z działaniami biznesowymi. Jednakże, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie mieć prawa do sprzedaży lub inaczej dystrybucji Dzieła ani żadnej jej reprodukcji stronom trzecim, niezależnie od występowania na lub w jakimkolwiek artykule przeznaczonym do sprzedaży lub w innej pracy autorskiej, na lub w jakimkolwiek nośniku albo formacie wiadomym teraz lub później. Niezależnie od powyższego, Użytkownik Pobierający zachowuje prawo do sprzedaży lub rozpowszechniania prac wyłącznie jako części na towarów lub innych prac autora, jeśli Dzieło zostało zmodyfikowane do tego stopnia, że nie jest już podobne do Dzieła (gdzie zmiany mogą być w formie zmian Dzieła lub w formie włączenia Dzieła w inne prace, nie pochodzące z serwisu myartgo.pl, takie jak kolaż), pod warunkiem jednak, że zmiana musi być wystarczająca, aby zakwalifikować ją jako oryginalne dzieło autora. Ponadto, Użytkownik Pobierający ma prawo do sprzedaży lub rozpowszechniania dzieł wyłącznie jako części towarów, produktów lub innych dzieł autora, jeśli podstawowa wartość sprzedawanego lub rozprowadzanego przedmiotu nie zależy od pobranego dzieła.

Odtwarzając niezmodyfikowane Dzieła na kubkach, koszulkach, plakatach, lub innych podobnych towarach w celu odsprzedaży nie jest dozwolone, jako że podstawowa wartość artykułu jest zależna od pobranego Dzieła. Dzieła użyte w formie materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jak broszury, ulotki i tym podobne mogą być dystrybuowane bezpłatnie. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa do udzielenia dalej sublicencji. Użytkownik Pobierający zachowuje prawo do przekazywania plików zawierających Dzieło lub dozwolonych pochodnych dzieł pracownikom, lub do posiadania reprodukcji Dzieła wykonanego przez pracowników lub podwykonawców, pod warunkiem, że podwykonawcy będą przestrzegać ograniczenia płynące z treści niniejszej Umowy. W ramach swojej pracy, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności może również tymczasowo przekazać stronie trzeciej (np. drukarni) kopie Dzieła stanowiącej integralną część produktu, i bez której produkt byłby niekompletny. Strony trzecie, pracownicy i podwykonawcy nie zachowują dalszych lub dodatkowych praw do użytkowania Dzieła oraz nie mogą mieć dostępu do Dzieła ani wyodrębnić  go z dostarczonych plików. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności może utworzyć cyfrową bibliotekę, konfigurację sieci lub inne rozwiązania umożliwiające podgląd Dzieła przez pracowników, partnerów lub klientów. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien ponieść opłatę za sublicencję zgodnie ze wysokością ceny ustalona przez Autora Dzieła.

Użytkownik Pobierający bez Prawa do Wyłączności może korzystać ze wszystkich praw w ramach niniejszej Umowy dla siebie, a dodatkowo, w imieniu jednego  ze swoich klientów.

Użytkownik Pobierający może udzielać sublicencji swoich praw i zobowiązań, jednemu  ze swoich klientów, wówczas taki klient ma wszelkie prawa, ograniczenia i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, ale bez prawa do dalszych sublicencji tych praw dodatkowym stronom. Jeśli Użytkownik Pobierający chce korzystać z Dzieła  w imieniu więcej niż jednego klienta, Użytkownik Pobierający będzie musiał pobrać i zapłacić za dodatkowe licencje do tej samego Dzieła.

Niezależnie od powyższych zapisów, jeżeli Dzieło stanowi naruszenie Zasad myartgo.pl zachowuje prawo do wystosowania prośby do Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności o wstrzymanie wszelkiego rodzaju użycia, dystrybucji i posiadania takiego Dzieła, wówczas Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania takiego polecenia.

3. Ograniczenia

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności uznaje, zgadza się niniejszym gwarantuje, że nie będzie:

a. Umieszczać oraz publikować Dzieł pobranych bezpośrednio z serwisu myartgo.pl na portalach społecznościach, za wyjątkiem Dzieł zmodyfikowanych,

b. Sublicencjonować, sprzedawać, oddawać, przekazywać żadnych praw zawartych w niniejszej umowie; sprzedawać, licencjonować lub dystrybuować Dzieł zmodyfikowanych jako samodzielne pliki lub jako część bazy danych on-line lub innej bazy danych, jak również produktów pochodnych zawierających Dzieło w sposób, który umożliwia stronie trzeciej pobranie, wyodrębnienie lub dostęp do Dzieła jako samodzielnego pliku,

c. Dzielić się Dziełem z innymi osobami lub jednostkami, poza sytuacjami, na które wyraźnie zezwala niniejsza Umowa,

d. Umieszczać Dzieła on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku, umieszczać Dzieła na elektronicznej tablicy ogłoszeń, lub umożliwiać dystrybucję Dzieła. Nie będzie włączać/komponować Dzieła w żadne szablony elektroniczne lub aplikacje, włączając w to bazowane na serwisach internetowych, gdzie celem jest uzyskanie wielokrotnego powielenia w produktach elektronicznych lub drukowanych, włączając w to, ale nie ograniczając się do, szablonów witryn internetowych, szablonów prezentacji, pocztówek i kartek elektronicznych, wizytówek lub innych materiałów elektronicznych lub drukowanych,

e. Pobierać lub przechowywać Dzieł na więcej niż jeden komputer jednocześnie, za wyjątkiem możliwości zrobienia przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności pojedynczej kopii zapasowej przechowywanej na oddzielnym nośniku, poza pojedynczym dozwolonym komputerem,

f. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Dzieł w sposób powiązany z aplikacjami szablonów przeznaczonych do sprzedaży,

g. Używać, reprodukować, dystrybuować oraz prezentować Dzieł w połączeniu z dobrami lub usługami przeznaczonymi do sprzedaży/odsprzedaży lub do dystrybucji, której wartość zależy od Dzieła, włączając w to, bez ograniczeń, kubki, koszulki, plakaty, karty pocztowe i okolicznościowe i inne towary, w każdym formacie „druku na zamówienie” lub w formacie elektronicznym,

h. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Dzieł (włączając w to, bez ograniczeń, inne kompozycje współautorskie zawierające Dzieło) w jakkolwiek oszczerczy, szkalujący, znieważający, obsceniczny lub niestosowny sposób,

i. Usuwać informacji o autorze (copyright), znaku towarowego lub informacji na temat własności intelektualnej lub każdej innej mogącej być na Dziele, być osadzonej w niej lub powiązanej z nią. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien nanieść każdą z tych informacji w każdej kopii zapasowej pliku zawierającego Dzieło,

j. Wcielać Dzieło do znaku towarowego lub marki usługowej,

k. Uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Dziełem mogącym łamać jakiekolwiek prawo, regulację lub ustawę w mającej zastosowanie jurysdykcji, 

l. Używać Dzieła w sposób redakcyjny bez umieszczenia Informacji o autorze i prawach autorskich przylegających do Pracy w następujący sposób: "© [Nazwa/nazwisko autora] / myartgo.pl"; jednakże jeśli taka Informacja o Prawach Autorskich nie jest wymagana przez prawo mające zastosowanie w pewnych sytuacjach, ORAZ jeśli zwyczajowo nie są umieszczane takie Informacje o Prawach Autorskich w danej sytuacji, wówczas zawarcie Informacji o prawach autorskich do Dzieła nie będzie wymagane jedynie w takiej szczególnej sytuacji,

m. Uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Dziełem mogącym łamać lub naruszać prawo własności intelektualnej lub inne prawa osoby lub jednostki, włączając w to, bez ograniczenia, prawa moralne twórcy Dzieła oraz prawa każdej osoby, która lub której własność pojawia się w Dziele lub wykorzystywać Dzieła w sposób sugerujący, że Twórca Dzieła lub osoby oraz własności przestawione w Dziele (jeśli takie występują) popierają jakąkolwiek polityczną, ekonomiczną lub opiniotwórczą partię lub ugrupowanie,

n. Używać Dzieł w żaden sposób, który przedstawia osoby rozpoznawalne na zdjęciu, dźwiękach, grach, obrazach w złym świetle lub przedstawia je w sposób mogący im zaszkodzić, włączając w to, ale nie ograniczając do następujących działań:

- używanie Obrazów w celach pornograficznych
- reklama tytoniu
- reklama przemysłu i klubów rozrywki dla dorosłych lub podobnych miejsc, usług towarzyskich lub podobnych;
- poparcie polityczne,
- w celach oszczerczych, lub innych treści niezgodnych z prawem, ubliżających lub niemoralnych.

Użytkownik Pobierający bez Praw Wyłączności zgadza się, że ani Portal, ani jego afilianci, ani żaden z ich poszczególnych urzędników, dyrektorów, pracowników, właścicieli, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (innych niż Użytkownik Pobierający) nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Dzieła, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przyjmuje do wiadomości, że Portal nie posiada ogólnych zezwoleń na publikację znaków towarowych, logotypów lub innych własności intelektualnych i na ich przedstawienie w niektórych Dziełach. Odpowiedzialność za dostarczenie tych zezwoleń leży po stronie Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przyjmuje do wiadomości, że Portal ogólnie nie posiada zezwoleń od właścicieli, manufaktur lub projektantów produktów komercyjnych, takich jak (bez ograniczenia) samochody, samoloty, produkty w opakowaniach, projektowane ubrania, itp., przedstawione w niektórych Dziełach. Ogólnie, jest niemożliwe, aby jakakolwiek biblioteka obrazów stokowych lub artysta otrzymał zbiorową zgodę dla wszystkich produktów, jednakże często jest możliwe uzyskanie zezwolenia na publikację dla grup produktów. Odpowiedzialność za dostarczenie tych zezwoleń na publikację leży po stronie Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Praca jest dostarczana wg wizji autora i w wyjątkach wymienionych w niniejszej umowie, żadna ze stron nie czyni oświadczenia ani gwarancji, ukrytych lub wyraźnych, włączając w to każdą z ukrytych gwarancji przydatności do poszczególnego wykorzystania

4. Płatności i cennik

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien złożyć opłatę sublicencyjną zgodnie z ceną za pobranie poliku ustaloną przez autora Dzieła.

Autor sam ustala cenę za pobranie swojego dzieła nie mniejszą niż 10 groszy.

Autro może oferować swoje dzieła za 0 zł.

Pobierający dzieło, płaci ustaloną cenę autorowi. Pieniądze za pobranie zostaną dodane do konta autora widocznego na stronie głównej jako TWOJE ŚRODKI.

Autor otrzymuje kwotę pomniejszoną o prowizję portalu wynoszącą 8%.

Autor posiadający dzieła na swoim własnym serwerze może z tej lokalizacji sprzedawać je za pośrednictwem myartgo.pl podając w formularzu dodawania dzieła link do lokalizacji dzieła za pomocą, którego użytkownicy będą mogli go pobrać. Taki autor zapłaci mniejsza prowizję wynoszącą 5%.

5. Posiadanie i zachowanie praw.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności uznaje i zgadza się, że Portal myartgo.pl i/lub licencjodawca zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści do/z Dzieła (za wyjątkiem praw udzielonych w niniejszej Umowie), oraz że żadne z tytułów lub korzyści do/z posiadania Dzieła nie zostają przekazane Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności na mocy tej Umowy. Portal i/lub jej licencjodawca (stosownie) zachowują również prawo do użytkowania, reprodukcji lub publikacji Dzieła jedynie w celu przedstawienia Dzieła jako części jej/jego zawodowego portfolio. Bez ograniczeń do żadnych innych praw, które mogą być w posiadaniu Firmy. Portal zachowuje prawo do używania Pracy w celach wewnętrznych, archiwalnych i referencyjnych.

6. Oświadczenia i gwarancje

Zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w tej Umowie, włączając bez ograniczeń zobowiązania związane z ograniczeniami Portal niniejszym oświadcza i gwarantuje, że, użycie przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności Dzieła zgodnie z zasadami tej Umowy nie powinno naruszać lub łamać praw własności intelektualnej, praw reklamy lub praw prywatności żadnej strony trzeciej, oraz że wszystkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku dla modela i własności zostały poprawnie pozyskane w stosunku do takiego niezmienionego Dzieła. "Opłacone Dzieło" oznacza jakiekolwiek Dzieło pobrane ze strony myartgo.pl, za wyjątkiem Dzieł będących częścią Dzieł Darmowych, i/lub pobranych w inny sposób bez uiszczenia opłaty pieniędzmi.

Portal zgadza się zabezpieczać, bronić i powstrzymywać Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności przed i przeciw wszystkim szkodom, obciążeniom i kosztami (włączając rozsądne wynagrodzenia prawnika) pochodzącymi bezpośrednio z aktualnych lub grożących procesów, roszczeń lub kroków prawnych (zbiorczo „Roszczenia") wszczętych przez strony trzecie przeciw Użytkownikowi bez prawa wyłączności, kiedy takie Roszczenia dotyczą wykorzystania przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności niezmienionego Opłaconego Dzieła zgodnie z warunkami tej Umowy i dotyczą pogwałcenia oświadczeń i gwarancji zawartych powyżej. Warunkując i uzależniając od tego, że Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przekaże Portalowi natychmiastowo i pisemnie zawiadomienie o każdym grożącym Roszczeniu znanym Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności lub o każdym pozwie lub procesie aktualnie wytoczonym przeciw Użytkownikowi bez prawa wyłączności tj. pełne informacje, wsparcie i współpracę dla celów obrony lub osiągnięcia ugody, oraz według wyboru serwisu Portalu, całkowitą kontrolę każdej obrony, ugody lub akcji z tym związanej; i kolejno uzależniając od tego, że używanie i/lub dalsza dystrybucja przez Użytkownika pobierającego bez prawa wyłączności niezmienionego Opłaconego Dzieła będzie przez cały czas zgodna z Zasadami i Warunkami Użytkowania tej umowy, oraz że Użytkownik bez prawa wyłączności nie narusza w inny sposób tej Umowy.

Portal nie powinien ponosić odpowiedzialności i żadnych zobowiązań wynikających z powyższych postanowień i jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i wydatków poniesionych przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności poprzedzających powiadomienie o Roszczeniach Portal, i/lub Roszczeniach bazujących lub wywodzących się z:
- modyfikacji przez Użytkownika Pobierającego bez prawa wyłączności Opłaconego Dzieła,  - połączenia Opłaconego Dzieła z innym Dziełem/Dziełami; i/lub kontekstu, w którym Opłacone Dzieło zostanie wykorzystane przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Pomimo innych zapisów zawartych w tej lub innej Umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem Pobierającym bez Prawa Wyłączności a Portalem, maksymalna całkowita akceptowana odpowiedzialność serwisu Portalu w stosunku do dowolnego Opłaconego Dzieła pobranego lub licencjonowanego przez Użytkownika Bez Prawa Wyłączności nie powinna przekroczyć w żadnych okolicznościach 2000 zł (dwa tysiące złotych) na jedno Opłacone Dzieło niezależnie od ilości pobrań i licencjonowania danego Opłaconego Dzieła. Portal nie będzie odpowiedzialny zgodnie za jakiekolwiek Dzieło nie będące Opłaconym Dziełem.

7. Reklamacje

Użytkownik pobierający bez Prawa Wyłączności zgadza się zabezpieczyć, bronić oraz utrzymywać nieszkodliwość względem Portalu i jego afiliantów, oraz ich poszczególnych urzędników, dyrektorów, pracowników, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (wspólnie „Odszkodowania”) przed skargami, wydatkami (włączając w to koszty adwokackie) oraz inną odpowiedzialnością z winy Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności naruszającą którekolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań na mocy niniejszej Umowy, oraz przed jakimkolwiek wykorzystaniem Dzieła, włączając w to, bez ograniczeń, każdą skargę lub działanie naruszające lub pogwałcające prawa własności intelektualnej, zniesławienie, pomówienie lub inne znieważenie, naruszenie prawa prywatności, czyn zniesławiający, naruszenie prawa reklamowego, nieostrość obrazu, zniekształcenie lub przeróbkę czy działanie nieumyślne. Portal zachowuje według swojego uznania prawo kontroli obrony przed roszczeniami, działaniami lub kwestiami odszkodowawczymi przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności z adwokatem według własnego uznania. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności będzie współpracował w pełni z Portalem w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, czynnościami lub kwestiami.

8. Terminy i skutki wygaśnięcia Umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może wygasnąć zgodnie z postanowieniami Ogólnych Zasad. Portal może w każdej chwili przerwać czas obowiązywania umowy w przypadku naruszenia oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w stosunku do Dzieła przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności. Użytkownik Pobierający ma prawa przerwać umowę w każdej chwili. Obydwie strony, Portal oraz Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, powinny powiadomić drugą stronę o zakończeniu umowy. Portal zachowuje również prawo, według swojego własnego uznania, aby odmówić pobranie każdego Dzieła z witryny myartgo.pl. W momencie zakończenia licencji na jakiekolwiek dzieło, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, powinien natychmiastowo zaprzestać korzystania z takiego dzieła, zniszczyć je lub na prośbę Portalu, zwrócić Dzieło do Portalu, a także usunąć Dzieło z systemu komputerowego i przechowywania (elektronicznego lub materialnego), oraz zapewnić, że jego klienci lub konsumenci uczynią podobnie.

Wskutek zakończenia niniejszej Umowy, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien zaprzestać użytkowania Dzieła oraz zniszczyć kopie Dzieła oraz wszelkie prace i materiały pochodne, (jeśli są), będące w jego lub jej posiadaniu i pod kontrolą. Na prośbę Portalu, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, zaświadczy w formie pisemnej o zniszczeniu Dzieła, jej pochodnych pracach i/lub materiałach. Zakończenie niniejszej Umowy nie będzie skutkowało zdjęciem odpowiedzialności z Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności uiszczenia opłat powstałych przed zakończeniem Umowy. Postanowienia powyższych Rozdziałów nie tracą ważności wskutek zakończenia niniejszej Umowy.

9. Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa podlegać będzie i winna być interpretowana w oparciu o obowiązujące prawo nie biorąc pod uwagę kolizji przepisów prawa.  Sądem właściwym do rozstrzygania zakresie rozstrzygania sporów, różnic zdań lub roszczeń powstałych w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub też naruszenia jej warunków, posiadać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Firmy. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności oraz Portal wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji personalnej tego sądu, nie zgłaszając wobec tego faktu jakichkolwiek zastrzeżeń.

Relacja między Portalem a Użytkownikiem Pobierającym bez Prawa Wyłączności jest relacją stron niniejszej Umowy. W celu rozwiania wątpliwości, strony nie są połączone spółką, nie są partnerami, zleceniodawcą i agentem lub pracodawcą i pracownikiem. Ĺťadna ze stron nie jest związana ani nie będzie z drugą stroną w żaden sposób.

Użytkownik Umieszczający Pracę zgadza się, że będzie odpowiedzialny(a) za wszelkie podatki od użytkowania, sprzedaży, oraz podatki lub cła narzucone przez władze i prawo w związku z udzieloną licencją na mocy tej Umowy.

Nie ma możliwości zrzeczenia się przez Portal wykonania uprawnienia, prawa, przywileju lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej Umowy, żadne opóźnienie ze strony Portalu w wykonaniu takiego uprawnienia, prawa, przywileju lub naprawienia, nie wyklucza innych środków wykonywania wszelkich uprawnień innych, prawa, przywileju lub zadośćuczynienia.

Za wyjątkiem uszanowania praw znaku towarowego i marki, wszystkie prawa i licencje udzielone przez Portal na mocy lub zgodnie z niniejszą Umową, swoje zastosowanie znajdą przepisy prawa mówiących o prawach „własności intelektualnej”. Portal zgadza się, że w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego przez lub przeciwko Portalowi, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, jako licencjobiorca praw na mocy niniejszej Umowy, zachowa i będzie miał(a) pełne prawo wykonanie praw na mocy niniejszej Umowy (włączając w to licencję udzieloną na mocy niniejszej Umowy) i wszystkie prawa na mocy praw własności intelektualnej.

Portal zachowuje prawo, według własnego uznania, do przekazania wszelkich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa do przekazania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy..

Bez ograniczeń zobowiązań odszkodowania Portalu w tym miejscu, Portal polega na uwagach i gwarancjach uczynionych przez Użytkowników Wysyłających Dzieła w formie plików Portalu odnoszących się do Dzieł ich zgodności z Zasadami Portalu włącznie z nie naruszającymi Dzieła, ponadto Portal nie posiada praw lub możliwości do kontroli Dzieła lub żadnej innej powinności wobec stron trzecich wniesionych wobec Portalu.

Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Portalu i Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności, oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy. Niniejsza Umowa nie przewiduje, w sposób dosłowny lub ukryty, przekazania osobom lub jednostkom innym niż Portal i Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy, jakichkolwiek praw, zadośćuczynień, zobowiązań lub gwarancji wynikających z treści niniejszej Umowy.

Jeśli jakikolwiek przepis lub warunek zawarty w niniejszej Umowie, jest nieważny, bezprawny lub niewykonalny, wszystkie pozostałe zasady i warunki niniejszej Umowy, mimo to, pozostają w pełni swojej mocy.