Zasady korzystania z Serwisu

 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE NINIEJSZEJ UMOWY:

 

ZASADY OGóLNE

Niniejsza Umowa opisuje sposób korzystania z portalu MYARTGO.PL, w tym również pobieranie i umieszczanie zdjęć, ilustracji, obrazów, dźwięków, gier, literatury i notatek  („Dzieł”) z Portalu lub na Portal, dostęp do logowania się oraz wszystkich usług oferowanych przez MYARTGO.PL na lub za pośrednictwem PORTALU myartgo.pl (portal myartgo, jak również wszystkie usługi i wymienione użytkowanie dla potrzeb niniejszej Umowy, zwane „Portal”).

1. Opis  Członkostwa

Administratorem portalu jest firma Lubnex ul. Długa 23, 83-407 Łubiana NIP: 591-127-73-93 nr rachunku bankowego Raiffeisen Polbank 93234000096830240000000093

Portal dostarcza, poza innymi usługami, miejsce na rynku on-line, w którym można pobierać lub umieszczać swoje Dzieła. Pobór dzieł jest odpłatny.

Kiedy odwiedzający Portal rejestruje się i zostaje Członkiem Portalu. Członek określa  czy rejestruje się jako użytkownik indywidualny czy jako  firma.

Członek powinien wysyłać Dzieło używając swojego Konta Członkowskiego, takie Dzieło  jest wówczas przedmiotem odpowiedniej Umowy na Umieszczanie Plików zawierającej precyzyjne warunki dotyczące wyłączności oraz dostępnych sposobów użytkowania Dzieła. Członek powinien wprowadzić również słowa kluczowe i opis Dzieła, aby wyszukiwarka na Witrynie mogła odpowiednio sklasyfikować Dzieło i odszukać je. Należna cena dotycząca sublicencji bez wyłączności nadanej Członkom pobierającym Pracę została określona w zgodzie z Punktem 7 niniejszej Umowy i Zasad. Należna cena za sublicencję na wyłączność przekazaną Członkowi pobierającemu Dzieło powinna być ustalona przez Członka umieszczającego Dzieło.

Członek powinien pobierać Dzieło używając swojego Konta Członkowskiego. Dzieło to jest wówczas przedmiotem odpowiedniej Umowy dotyczącej Pobierania Plików zawierającej precyzyjne warunki i przepisy dotyczące pobierania Dzieł, w zależności od wyboru Członka Pobierającego oraz od warunków podanych przez Członka, który umieścił dane Dzieło. Członek może pobrać Dzieło do swoich celów jedynie, jeśli zapłacił za nie odpowiednią cenę (jak podano patrz punkt 7 )na Portalu i jeśli zgadza się na warunki Umowy Licencyjnej dotyczącej Dzieła  i jej użytkowania.

2. Weryfikacja konta

Każdy Członek Portalu jest zobowiązany do weryfikacji konta poprzez przelanie na poniższe dane kwoty 2 zł w ciągu 14 dni od rejestracji jako osoba chcąca sprzedawać pliki:

Nr rachunku bankowego Raiffeisen Polbank 93234000096830240000000093

Lubnex ul. Długa 23, 83-407 Łubiana NIP: 591-127-73-93

Administrator otrzymując kwotę przelewu sprawdza poprawność danych Członka Portalu. Jeśli dane są zgodne z podanymi w "moim koncie", potwierdza zgodność przyznając status "konta zweryfikowanego".

3. Warunki Ogólne i Umowy

Użytkowanie Portalu oznacza, że znasz i zgadzasz się na ogólne warunki niniejszej Umowy, oraz że będziesz związany(a) warunkami niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami niniejszej Umowy, prosimy nie używać Portalu i usług proponowanych przez Portal.

Portal zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do modyfikacji warunków ogólnych niniejszej Umowy, w każdej chwili, w całości lub w części. Wszelkie naniesione zmiany będą obowiązywały po zawiadomieniu członka i publikacji tych zmian na Portalu. Twoje użytkowania Portalu po wprowadzaniu modyfikacji oznacza, że zgadzasz się z wprowadzonymi zmianami do ogólnych warunków niniejszej Umowy. Jeśli nie zgadzasz się na związanie warunkami ogólnymi niniejszej Umowy, po zmianach, nie możesz korzystać z Portalu.

Jeśli kiedykolwiek uznasz, że nie zgadzasz się na warunki ogólne niniejszej Umowy, modyfikowanej lub nie, nie korzystaj wówczas z Portalu.

Usługi  Portalu dostępne są jedynie dla osób fizycznych mogących zawierać w sposób legalny umowy i podlegających zastosowaniu przepisów prawa. Bez ograniczeń do powyższego, usługi Portalu nie są dostępne dla osób niepełnoletnich (dla osób poniżej 18. roku życia), chyba że pod kontrolą osoby dorosłej, matki/ojca lub opiekuna prawnego, wówczas matka/ojciec lub opiekun będzie odpowiedzialny za użytkowanie Portalu. Twoje Konto Członkowskie na Portalu nie może zostać ani odsprzedane ani przekazane innej osobie prywatnej lub jednostce prawnej.

4. Użytkowanie Dzieł

Możesz wysyłać Dzieła lub pobierać je na lub z Portalu jedynie z zachowaniem warunków niniejszej Umowy i Umowy dotyczącej Umieszczania lub Pobierania Prac. Nie możesz wykorzystywać, reprodukować, dystrybuować, pokazywać ani tworzyć Dzieł pochodnych opartych na Dziełach dostępnych na Portalu, chyba że w ramach odpowiedniej Umowy na Pobieranie Plików, i jedynie zgodnie z warunkami tej Umowy.

Uznajesz i zgadzasz się, że żadne prawo własności do jakiegokolwiek Dzieła nie może zostać przekazane, oraz że żadna sprzedaż Dzieła nie może zostać zrealizowana na lub za pośrednictwem Portalu. Na Portalu lub za jego pośrednictwem nadawane są jedynie prawa sublicencji określone w odpowiedniej Umowie dotyczącej Pobierania Plików. Uznajesz i zgadzasz się, że Portal oraz jego licencjodawcy zachowują wszystkie prawa własności do Dzieł, oraz że dane Dzieła są chronione prawem autorskim, zastrzeżonym znakiem towarowym lub innymi prawami własności intelektualnej banku Dzieł Portalu lub jego licencjodawców.

5. Ograniczenia

Zgadzasz się, że nie będziesz używać Portalu w sposób niezgodny z warunkami niniejszej Umowy lub niezgodny z prawem, przepisami lub kodeksem odpowiedniej jurysdykcji.

Nie będziesz umieszczać lub wysyłać na Portal lub korzystać z Portalu w celu przesyłania jakiegokolwiek Dzieła lub innych materiałów lub plików chronionych prawem autorskim, marki lub innymi przepisami prawa własności intelektualnej, chyba że posiadasz lub kontrolujesz te prawa lub posiadasz wszystkie niezbędne zezwolenia. Portal nie zezwala na działania związane z naruszaniem praw autorskich lub praw własności intelektualnej. Portal będzie usuwać wszystkie Dzieła, które będą uznane za Dzieła naruszające prawa autorskie innej osoby lub jednostki. Portal zastrzega sobie prawo do usuwania Dzieł bez uprzedniego powiadomienia. Portal przerwie dostęp użytkownika do Portalu, jeśli użytkownik umieści na Portalu Dzieło naruszające prawa osób trzecich.

Nie możesz umieszczać lub wysyłać na Portal lub używać Portalu do przesyłania jakiegokolwiek Dzieła  lub innych materiałów lub plików o charakterze oszczerczym, obraźliwym, obscenicznym lub nieprzyzwoitym.

Nie możesz umieszczać na Portalu dzieła bez jasno zdefiniowanego tytułu dzieła.

W przypadku zdjęć czy miniatur / awatarów plików, nie mogą one zawierać znaków wodnych oraz dat zrobienia zdjęcia.

Nie możesz zamieszczać dwóch takich samych plików na portalu.

Nie możesz umieszczać ani wysyłać na Portal, ani użytkować Portalu w celu przesyłania Dzieł oraz innych materiałów lub plików zawierających lub będących wirusami, robakami, Trojanami lub innych szkodzącymi i/lub niszczącymi elementami. Nie będziesz starać się osiągać nieautoryzowany dostęp do materiałów systemowych lub programowych, do sieci przypisanych Portalowi, ani nie będziesz starać się pozyskiwać usługi lub informacje, do których uzyskasz przypadkowo dostęp przez Portal na lub za pośrednictwem Portalu. Nie będziesz próbować osiągnąć nieautoryzowany dostęp do Konta Członkowskiego każdej innej osoby fizycznej lub firmy, ani w inny sposób ingerować w użytkowanie Portalu przez inną osobę lub jednostkę. Nie będziesz używać informacji mylących lub nieprawidłowych (na przykład fałszywych nazwisk lub niepoprawnych adresów e-mail lub URL) w celu korzystania z Portalu, w tym również bez ograniczenia, informacji dotyczących źródła pochodzenia Dzieła i wszelkiego innego materiału lub pliku, który umieszczasz oraz wszelkiej informacji osobowej na Twoim Koncie Członkowskim.

Portal zastrzega sobie prawo do podjęcia decyzji czy dane Dzieło jest właściwe i zgodne z niniejszą Umową, dotyczy to działań naruszających przepisy inne niż prawa autorskie, jak na przykład treści o charakterze pornograficznym, obscenicznym lub obraźliwym. Portal może usunąć każde takie dzieło i/lub zakończyć dostęp użytkownika do umieszczania materiałów łamiących warunki niniejszej Umowy w każdej chwili, bez uprzedniego powiadomienia i według własnej woli.

Nie możesz korzystać z Witryny w nieuczciwy sposób, lub w inny sposób, do którego Witryna nie jest przeznaczona. Na przykład, nie ograniczając się do ogólności powyższego oświadczenia, przede wszystkim Użytkownik nie będzie pobierał plików w celu sztucznego zawyżenia rankingu danego Dostawcy oraz sztucznego podwyższania zarobków danego Dostawcy. Dostawca, lub ktoś inny w jego imieniu, nie będzie mógł pobierać Prac, które sam umieścił w serwisie.

6. Powiadomienia o Naruszeniach

Jeśli jesteś właścicielem praw autorskich lub agentem posiadającego prawa i jeśli stwierdzisz, że któreś użytkowanie Dzieła lub innych materiałów narusza prawa autorskie, możesz zgłosić Portalowi naruszenie praw klikając przy danym Dziele w ZGŁOŚ NARUSZENIE. Tam otworzy się formularz w którym możesz opisać sytuację oraz przedstawić dowody naruszenia praw.

7. Zarządzanie i Funkcjonowanie Witryny

Uznajesz i zgadzasz się, że Portal nie ma obowiązku sprawdzania Dzieł lub innych materiałów / plików umieszczonych lub wysłanych na Portalu oraz że nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej z Dziełami oraz żadnymi innymi materiałami lub plikami. Portal zachowuje prawo, według własnej woli, do zatwierdzenia lub odrzucenia, usunięcia, przemieszczenia lub edycji wszystkich Dzieł lub innych materiałów lub plików umieszczonych lub wysłanych na Portal. Jeśli umieszczasz lub wysyłasz Dzieła lub jakiekolwiek inne materiały lub pliki na Portal, lub jeśli Dzieła lub jakiekolwiek inne materiały lub pliki zostały umieszczone lub wysłane na Portal przy wykorzystaniu Twojej Nazwy Członkowskiej lub z Twojego Konta Członkowskiego, pozostajesz odpowiedzialny(a) za te Dzieła lub inne materiały oraz pliki.

Uznajesz i zgadzasz się, że Portal nie będzie ponosić odpowiedzialności za materiały lub pliki na innych witrynach, które dołączasz za pomocą hipertekstu, lub do których wchodzisz z Portalu, w tym również logowanie lub inne formy Portalu. Uznajesz i zgadzasz się, że Portal nie będzie odpowiedzialna za materiały lub pliki na witrynach, z których można zostać przekierowanym z Portalu.

Portal zastrzega sobie prawo, według swojej własnej woli, do zmiany lub przerwania w każdej chwili jakiejkolwiek lub wszystkich usług na Portalu. Uznajesz i zgadzasz się, że Portal nie ma obowiązku prowadzenia lub utrzymywania Portalu ani żadnej jej części lub podobnych udostępnionych Ci usług (czy jest to działanie umyślne czy nieumyślne ze strony Portalu). Portal zastrzega sobie prawo do, według własnej woli, przerwać lub anulować Twoje Konto Członkowskie w każdej chwili, w tym również, bez ograniczenia, Twoją Nazwę Członkowską i Twoje Hasło

Uznajesz i zgadzasz się, że Portal może przechowywać dane osobowe i inne informacje dotyczące Twojego komputera w formie „ciasteczek” (cookies). Funkcjonowanie Portalu wiąże się z użytkowaniem ciasteczek. Uznajesz i zgadzasz się, że ograniczenie lub zabronienie pojawiania się ciasteczek na Twoim komputerze może przynieść negatywny skutek użytkowania Portalu. Uznajesz i zgadzasz się, że Portal może również przechowywać informacje osobiste dotyczące Ciebie na komputerach całego świata. Korzystając z Portalu, uznajesz i zgadzasz się, że Portal może, według własnej woli, przechowywać lub udostępniać Twoje dane osobowe, jeśli jest to wymagane poprzez prawo lub jeśli jest to niezbędne na potrzeby działań prawnych; wykonania niniejszej Umowy, odpowiedzenia na zawiadomienia o naruszeniach praw do Dzieła przez strony trzecie, lub do ochrony praw, własności, bezpieczeństwa MYARTGO.PL, i jego użytkowników publicznych.

8. Płatności i transakcje

Na Portalu obowiązują dwie formy płatności.

Jedną jest karta przelew tradycyjny na konto administratora portalu:

Nr rachunku bankowego Raiffeisen Polbank 93234000096830240000000093

Lubnex ul. Długa 23, 83-407 Łubiana NIP: 591-127-73-93

Druga to ePrzelew - Płacę z Inteligo, eurobank płatności online, Płać z ING, mTransfer, MultiTransfer, Płać z Nordea, Przelewy24, Przelew z BPH, Crédit Agricole przelew online, Płacę z iPKO, Pekao24Przelew, Płacę z City Handlowy, PayWay Toyota Bank, MeritumBank Przelew, Płać z BOŚ, Płacę z Alior Bankiem, Millennium, Deutsche Bank Polska S.A., Bank Pocztowy, BS Wschowa, Invest Bank S.A., Kredyt Bank S.A., Raiffeisen Bank Polska S.A. Płatności dokonywane kartą płatniczą oraz ePrzelewem obsługiwane są przez eCard S.A.

Autor sam ustala cenę za pobranie swojego dzieła nie mniejszą niż 10 groszy.

Autro może oferować swoje dzieła za 0 zł

Pobierający dzieło, płaci ustaloną cenę autorowi. Pieniądze za pobranie zostaną dodane do konta autora widocznego na stronie głównej jako TWOJE ŚRODKI.

Autor otrzymuje kwotę pomniejszoną o prowizję portalu wynoszącą 8%.

Autor posiadający dzieła na swoim własnym serwerze może z tej lokalizacji sprzedawać je za pośrednictwem myartgo.pl podając w formularzu dodawania dzieła link do lokalizacji dzieła za pomocą, którego użytkownicy będą mogli go pobrać. Taki autor zapłaci mniejsza prowizję wynoszącą 5%.

9. Konto Członkowskie

Uznajesz i zgadzasz się zachować w poufności Nazwę Członkowską i dane Konta Członkowskiego dostarczanego przez Portal, wybranego Hasła zatwierdzonego przez Portal do korzystania pod tą Nazwą z Konta Członkowskiego. Twoja Nazwa Członkowska, Twoje Konto Członkowskie i Twoje Hasło są osobiste i nie mogą być przekazywane ani dzielone z żadną inną osobą fizyczną lub firmą.

Uznajesz i zgadzasz się być jedyną osobą odpowiedzialną za wszelkie użytkowanie Portalu z Twojego Konta Członkowskiego, pod Twoją Nazwą Członkowską i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu. Uznajesz i zgadzasz się również, że Portal może uznać użytkowanie Portalu z Twojego Konta, pod Twoją Nazwą Członkowską i przy wykorzystaniu Twojego Hasła Dostępu jako dowód Twojego użytkowania Portalu.

10. Oświadczenia i gwarancje

Poza powyższymi oświadczeniami i gwarancjami obu stron, MYARTGO.PL i Członek, oświadczają niniejszym i gwarantują, że mają pełne prawo do bycia stronami w niniejszej Umowie.

11. Odszkodowanie

Zgadzasz się zabezpieczyć, bronić oraz utrzymywać nieszkodliwość względem Portalu i jego afiliantów, oraz ich poszczególnych urzędników, dyrektorów, pracowników, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (wspólnie nazwane „Odszkodowania”) w przypadku roszczeń, wydatków (włączając w to koszty adwokackie) oraz innej odpowiedzialności z Twojej winy naruszającej którekolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań wynikających z treści niniejszej Umowy, oraz przed jakimkolwiek Użytkowaniem Portalu (włączając w to użytkowanie, do którego doszło z Twojego Konta Członkowskiego lub pod Twoją Nazwą Członkowską, za Twoją zgodą lub bez), w tym również bez ograniczenia, przed jakimikolwiek roszczeniami lub działaniami naruszającymi lub pogwałcającymi prawa własności intelektualnej, w tym zniesławienie, pomówienie lub inne znieważenie, prawo prywatności, prawo reklamowe, zniekształcenie lub przeróbkę czy działanie nieumyślne. Portal zachowuje, według swojego uznania, prawo kontroli obrony przed roszczeniami, działaniami lub kwestiami odszkodowawczymi, z adwokatem według własnego uznania. Będziesz współpracować w pełni z Portalem w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, czynnościami lub kwestiami.

12. Reklamacje

Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszej Umowie i Zasadach nie są realizowane przez Portal lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy i Zasad.

Reklamację można złożyć w formie elektronicznej za pomocą formularza kontaktowego. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres email, pod jakim Członek zarejestrował się na portalu oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.

Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Portal zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

Portal rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci, z zastrzeżeniem, że Portal może odmówić rozpatrzenia reklamacji złożonych po upływie 90 dni od ujawnienia się przyczyn reklamacji.

Odpowiedź na reklamację wysyłana jest wyłącznie na adres e-mail przypisany do Konta Członkowskiego.

13. Ograniczenia i Zrzeczenie się Odpowiedzialności

Zgadzasz się, że ani Portal, ani jego afilianci, ani żaden z ich poszczególnych administratorów, dyrektorów, pracowników, właścicieli, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (innych niż Użytkownik Pobierający) nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Dzieła, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód.

ZA WYJĄTKIEM WYRAĹšNIE WYMIENIONYCH W NINIEJSZEJ UMOWIE, ŻADNA ZE STRON NIE CZYNI OŚWIADCZENIA ANI GWARANCJI, WYRAĹšNYCH LUB UKRYTYCH, ZAWIERAJĄCYCH JAKĄKOLWIEK GWARANCJĘ PRZYDATNOŚCI DO POSZCZEGóLNEGO WYKORZYSTANIA. CELEM WYJAŚNIENIA, PORTAL NIE CZYNI ŻADNEJ DEKLARACJI ANI GWARANCJI, WYRAĹšNEJ LUB UKRYTEJ, DOTYCZĄCEJ WITRYNY WWW.MYARTGO.PL  LUB USŁUG DOSTĘPNYCH NA WITRYNIE WWW.MYARTGO.PL , DZIEŁ LUB INNYCH MATERIAŁóW LUB PLIKóW DOSTĘPNYCH NA PORTALU MYARTGO.PL, W TYM RóWNIEŻ GWARANCJI JAKOŚCI HANDLOWEJ, ZDOLNOŚCI PRAWNEJ POSZCZEGóLNYCH ZAWODóW, NIEPRZESTRZEGANIA PRZEPISóW PRAWA AUTORSKIEGO, STRZEGĄCYCH ZNAKI TOWAROWE LUB INNYCH PRZPISóW PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ, USŁUG, DZIEŁ LUB INNYCH MATERIAŁóW LUB PLIKóW WOLNYCH OD WIRUSóW, ROBAKóW, KONI TROJAŃSKICH LUB INNYCH ELEMENTóW O CHARAKTERZE SZKODLIWYM I/LUB NISZCZĄCYM.

Portal nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za Dzieła lub inne materiały lub pliki umieszczone lub przesłane na Portal, w tym również bez ograniczenia, żadne materiały lub pliki umieszczone lub wysłane przez Członka na Portal.

14. Termin i Rozwiązanie Umowy

Niniejsza Umowa będzie ważna, chyba że zostanie rozwiązana zgodnie z niniejszym Punktem 13. Portal może, według własnego uznania, rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili, jeśli któreś z Twoich oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań płynących z treści niniejszej Umowy zostaną naruszone. Możesz rozwiązać niniejszą Umowę w każdej chwili wchodząc na swoje Konto Członkowskie(Moje Konto) i tam w zakładce Usuń Konto, dokonuje czynności Usunięcia Konta Członkowskiego na Portalu a tym samym rozwiązuje niniejszą Umowę i Zasady. W przypadku rozwiązania Umowy przez Portal, zostaniesz o tym fakcie powiadomiony(a). Portal zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do rozwiązania Konta Członkowskiego w każdej chwili, w tym również bez ograniczenia, do usunięcia Twojej Nazwy Członkowskiej i Twojego Hasła.

15. Skutek Rozwiązania Umowy

W chwili rozwiązania niniejszej Umowy:

  1. Twoje Konto Członkowskie zostanie anulowane i zamknięte, Twoja Nazwa Członkowska i Twoje Hasło Dostępu zostaną zdezaktywowane;
  2. wszystkie umieszczone przez Ciebie Dzieła zostaną usunięte z Portaluy; za wyjątkiem użytkowania Dzieł przez Portal w wewnętrznych celach referencyjnych i archiwizacyjnych;
  3. wszystkie środki  zostaną Ci zwrócone pomniejszone o 33%. W tym celu zostaniesz poproszony o podanie numeru rachunku bankowego na który mają zostać przelane środki.
  4. tracisz wszystkie prawa, tytuły i korzyści wynikające z Członkostwa na Portalu.

Rozwiązanie niniejszej Umowy nie zwalnia Cię ze zobowiązania pokrycia ewentualnych kosztów sprzed Rozwiązania Umowy, ani z żadnego innego zobowiązania, które nie zostało rozwiązane w sposób celowy, takiego jak Umowa na Umieszczanie Plików oraz Umowa na Pobieranie Plików. Postanowienia Artykułów 8, 10, 12, 14 i 16 pozostają ważne w chwili rozwiązania niniejszej Umowy.

15.A Blokada konta

Portal zastrzega sobie prawo, według własnego uznania, do blokadyTwojego Konta Członkowskiego w każdej chwili. W przypadku blokady Konta, nie będziesz mógł/mogła umieszczać Dzieł na Portalu w trakcie okresu blokady i nie będziesz mógł / mogła pobierać Dzieł na Portalu oraz nie będziesz mógł / mogła zalogować się do swojego Konta Członkowskiego na Portalu.

15.B Standardy

Portal stosuje politykę zero tolerancji dla niewłaściwego wykorzystania obrazów przedstawiających dzieci. Jako rynek dla wysyłania i pobierania obrazów, w swojej roli, jeśli Portal zostanie powiadomiona o jakichkolwiek niewłaściwych obrazach przedstawiających dzieci, może podjąć jedno lub więcej z poniższych działań (poza wszelkimi innymi działaniami, które uzna za stosowne):

16. Postanowienia końcowe

Niniejsza Umowa podlegać będzie i winna być interpretowana w oparciu o obowiązujące prawo, nie biorąc pod uwagę kolizji przepisów prawa. Wyłączną właściwość orzekającą w zakresie rozstrzygania sporów, różnic zdań lub roszczeń powstałych w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub też naruszenia jej warunków, posiadać będzie jedynie sąd, posiadający właściwość orzekającą w danym przedmiocie . Wyrażasz zgodę, jak również Portal wyraża zgodę na poddanie się jurysdykcji personalnej dowolnego z sądów, nie zgłaszając wobec tego faktu jakichkolwiek zastrzeżeń.

Relacja między Portalem a Tobą jest relacją stron niniejszej Umowy. W celu rozwiania wątpliwości, strony nie są połączone spółką, nie są partnerami, zleceniodawcą i agentem lub pracodawcą i pracownikiem. Żadna ze stron nie jest związana ani nie będzie z drugą stroną w żaden sposób. Wyrażasz zgodę na ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie użytkowanie, sprzedaż, wartość dodaną lub podobne podatki lub cła narzucone przez władze i prawo w związku Twoim użytkowaniem Witryny.

Nie ma możliwości zrzeczenia się przez Portal wykonania prawa, przywileju lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej Umowy. Portal nie będzie również zwlekać z wykonaniem takiego prawa, przywileju lub zadośćuczynienia. Portal zachowuje prawo, według własnego uznania, do przekazania lub nadania jednego prawa lub wszystkich swoich praw oraz zobowiązań otrzymanych na mocy niniejszej Umowy. Nie możesz przekazać lub nadać żadnych ze swoich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Portalu i Ciebie, oraz ich odpowiednich następców. Niniejsza Umowa nie przewiduje, w sposób dosłowny ani ukryty, konsultacji osób lub jednostek innych niż Portal i Ty, oraz ich odpowiednich następców w celach przekazania praw, zadośćuczynienia, zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy.

Ilekroć wymaga tego kontekst, liczba pojedyncza zawierać będzie w sobie liczbę mnogą i odwrotnie, rodzaj męski, żeński i nijaki zawierają w sobie poszczególne rodzaje. Jeśli któryś z warunków niniejszej Umowy jest nieważny, bezprawny lub niewykonalny, wszystkie pozostałe warunki niniejszej Umowy pozostają ważne. Zawarte w Umowie nagłówki mają charakter czysto referencyjny i ich użycie nie powinno być rozpatrywane w interpretacji niniejszej Umowy.

 

Umowa licencyjna (umowa na pobieranie plików)

Niniejsza umowa ("Umowa”) jest zawarta między firmą Synthia ul. Bobolicka 13/1, 76-010 Polanów NIP: 499-065-24-70 ("Firma") tj. myartgo.pl ("Portal) a każdym członkiem („Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności”), który pobiera fotografię, ilustrację, obraz, pracę graficzną, ilustracyjną, dźwięki, muzykę, gry, literaturę, projekty czy opracowane tematy („Dzieła”) z witryny myartgi,pl. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności potwierdza i zgadza się na ograniczenia płynące z treści warunków niniejszej Umowy, oraz że niniejsza umowa dotyczy każdej pobranej Pracy przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

1. Postanowienia wstępne

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa, tytułu, interesu, ani też w żadnym przypadku nie stanie się właścicielem Dzieła, włączając w to prawa autorskie lub inne prawa własności intelektualnej.

Poza poniższymi oświadczeniami i gwarancjami Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności, każda ze stron, Portal oraz Użytkownik Pobierający oświadczają niniejszym i gwarantują, że mają pełne prawo do bycia stroną w niniejszej Umowie.

2. Sublicencja

Zgodnie z warunkami niniejszej Umowy, Firma nadaje tym samym Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności nieprzerwaną, ogólnoświatową, bez wyłączności oraz bez możliwości przekazania osobom trzecim, sublicencję na użytkowanie, reprodukowanie lub publikowanie Dzieła w nielimitowanej długości czasu na dozwolonych nośnikach, wyłącznie do:

a. prywatnych lub edukacyjnych celów oraz

b. celów powiązanych z działaniami biznesowymi. Jednakże, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie mieć prawa do sprzedaży lub inaczej dystrybucji Dzieła ani żadnej jej reprodukcji stronom trzecim, niezależnie od występowania na lub w jakimkolwiek artykule przeznaczonym do sprzedaży lub w innej pracy autorskiej, na lub w jakimkolwiek nośniku albo formacie wiadomym teraz lub później. Niezależnie od powyższego, Użytkownik Pobierający zachowuje prawo do sprzedaży lub rozpowszechniania prac wyłącznie jako części na towarów lub innych prac autora, jeśli Dzieło zostało zmodyfikowane do tego stopnia, że nie jest już podobne do Dzieła (gdzie zmiany mogą być w formie zmian Dzieła lub w formie włączenia Dzieła w inne prace, nie pochodzące z serwisu myartgo.pl, takie jak kolaż), pod warunkiem jednak, że zmiana musi być wystarczająca, aby zakwalifikować ją jako oryginalne dzieło autora. Ponadto, Użytkownik Pobierający ma prawo do sprzedaży lub rozpowszechniania dzieł wyłącznie jako części towarów, produktów lub innych dzieł autora, jeśli podstawowa wartość sprzedawanego lub rozprowadzanego przedmiotu nie zależy od pobranego dzieła.

Odtwarzając niezmodyfikowane Dzieła na kubkach, koszulkach, plakatach, lub innych podobnych towarach w celu odsprzedaży nie jest dozwolone, jako że podstawowa wartość artykułu jest zależna od pobranego Dzieła. Dzieła użyte w formie materiałów reklamowych i promocyjnych, takich jak broszury, ulotki i tym podobne mogą być dystrybuowane bezpłatnie. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa do udzielenia dalej sublicencji. Użytkownik Pobierający zachowuje prawo do przekazywania plików zawierających Dzieło lub dozwolonych pochodnych dzieł pracownikom, lub do posiadania reprodukcji Dzieła wykonanego przez pracowników lub podwykonawców, pod warunkiem, że podwykonawcy będą przestrzegać ograniczenia płynące z treści niniejszej Umowy. W ramach swojej pracy, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności może również tymczasowo przekazać stronie trzeciej (np. drukarni) kopie Dzieła stanowiącej integralną część produktu, i bez której produkt byłby niekompletny. Strony trzecie, pracownicy i podwykonawcy nie zachowują dalszych lub dodatkowych praw do użytkowania Dzieła oraz nie mogą mieć dostępu do Dzieła ani wyodrębnić  go z dostarczonych plików. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności może utworzyć cyfrową bibliotekę, konfigurację sieci lub inne rozwiązania umożliwiające podgląd Dzieła przez pracowników, partnerów lub klientów. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien ponieść opłatę za sublicencję zgodnie ze wysokością ceny ustalona przez Autora Dzieła.

Użytkownik Pobierający bez Prawa do Wyłączności może korzystać ze wszystkich praw w ramach niniejszej Umowy dla siebie, a dodatkowo, w imieniu jednego  ze swoich klientów.

Użytkownik Pobierający może udzielać sublicencji swoich praw i zobowiązań, jednemu  ze swoich klientów, wówczas taki klient ma wszelkie prawa, ograniczenia i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy, ale bez prawa do dalszych sublicencji tych praw dodatkowym stronom. Jeśli Użytkownik Pobierający chce korzystać z Dzieła  w imieniu więcej niż jednego klienta, Użytkownik Pobierający będzie musiał pobrać i zapłacić za dodatkowe licencje do tej samego Dzieła.

Niezależnie od powyższych zapisów, jeżeli Dzieło stanowi naruszenie Zasad myartgo.pl zachowuje prawo do wystosowania prośby do Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności o wstrzymanie wszelkiego rodzaju użycia, dystrybucji i posiadania takiego Dzieła, wówczas Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności zobowiązany jest do bezzwłocznego wykonania takiego polecenia.

3. Ograniczenia

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności uznaje, zgadza się niniejszym gwarantuje, że nie będzie:

a. Umieszczać oraz publikować Dzieł pobranych bezpośrednio z serwisu myartgo.pl na portalach społecznościach, za wyjątkiem Dzieł zmodyfikowanych,

b. Sublicencjonować, sprzedawać, oddawać, przekazywać żadnych praw zawartych w niniejszej umowie; sprzedawać, licencjonować lub dystrybuować Dzieł zmodyfikowanych jako samodzielne pliki lub jako część bazy danych on-line lub innej bazy danych, jak również produktów pochodnych zawierających Dzieło w sposób, który umożliwia stronie trzeciej pobranie, wyodrębnienie lub dostęp do Dzieła jako samodzielnego pliku,

c. Dzielić się Dziełem z innymi osobami lub jednostkami, poza sytuacjami, na które wyraźnie zezwala niniejsza Umowa,

d. Umieszczać Dzieła on-line w formatach umożliwiających pobranie pliku, umieszczać Dzieła na elektronicznej tablicy ogłoszeń, lub umożliwiać dystrybucję Dzieła. Nie będzie włączać/komponować Dzieła w żadne szablony elektroniczne lub aplikacje, włączając w to bazowane na serwisach internetowych, gdzie celem jest uzyskanie wielokrotnego powielenia w produktach elektronicznych lub drukowanych, włączając w to, ale nie ograniczając się do, szablonów witryn internetowych, szablonów prezentacji, pocztówek i kartek elektronicznych, wizytówek lub innych materiałów elektronicznych lub drukowanych,

e. Pobierać lub przechowywać Dzieł na więcej niż jeden komputer jednocześnie, za wyjątkiem możliwości zrobienia przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności pojedynczej kopii zapasowej przechowywanej na oddzielnym nośniku, poza pojedynczym dozwolonym komputerem,

f. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Dzieł w sposób powiązany z aplikacjami szablonów przeznaczonych do sprzedaży,

g. Używać, reprodukować, dystrybuować oraz prezentować Dzieł w połączeniu z dobrami lub usługami przeznaczonymi do sprzedaży/odsprzedaży lub do dystrybucji, której wartość zależy od Dzieła, włączając w to, bez ograniczeń, kubki, koszulki, plakaty, karty pocztowe i okolicznościowe i inne towary, w każdym formacie „druku na zamówienie” lub w formacie elektronicznym,

h. Używać, reprodukować, dystrybuować lub publikować Dzieł (włączając w to, bez ograniczeń, inne kompozycje współautorskie zawierające Dzieło) w jakkolwiek oszczerczy, szkalujący, znieważający, obsceniczny lub niestosowny sposób,

i. Usuwać informacji o autorze (copyright), znaku towarowego lub informacji na temat własności intelektualnej lub każdej innej mogącej być na Dziele, być osadzonej w niej lub powiązanej z nią. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien nanieść każdą z tych informacji w każdej kopii zapasowej pliku zawierającego Dzieło,

j. Wcielać Dzieło do znaku towarowego lub marki usługowej,

k. Uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Dziełem mogącym łamać jakiekolwiek prawo, regulację lub ustawę w mającej zastosowanie jurysdykcji, 

l. Używać Dzieła w sposób redakcyjny bez umieszczenia Informacji o autorze i prawach autorskich przylegających do Pracy w następujący sposób: "© [Nazwa/nazwisko autora] / myartgo.pl"; jednakże jeśli taka Informacja o Prawach Autorskich nie jest wymagana przez prawo mające zastosowanie w pewnych sytuacjach, ORAZ jeśli zwyczajowo nie są umieszczane takie Informacje o Prawach Autorskich w danej sytuacji, wówczas zawarcie Informacji o prawach autorskich do Dzieła nie będzie wymagane jedynie w takiej szczególnej sytuacji,

m. Uczestniczyć w żadnym działaniu związanym z Dziełem mogącym łamać lub naruszać prawo własności intelektualnej lub inne prawa osoby lub jednostki, włączając w to, bez ograniczenia, prawa moralne twórcy Dzieła oraz prawa każdej osoby, która lub której własność pojawia się w Dziele lub wykorzystywać Dzieła w sposób sugerujący, że Twórca Dzieła lub osoby oraz własności przestawione w Dziele (jeśli takie występują) popierają jakąkolwiek polityczną, ekonomiczną lub opiniotwórczą partię lub ugrupowanie,

n. Używać Dzieł w żaden sposób, który przedstawia osoby rozpoznawalne na zdjęciu, dźwiękach, grach, obrazach w złym świetle lub przedstawia je w sposób mogący im zaszkodzić, włączając w to, ale nie ograniczając do następujących działań:

- używanie Obrazów w celach pornograficznych
- reklama tytoniu
- reklama przemysłu i klubów rozrywki dla dorosłych lub podobnych miejsc, usług towarzyskich lub podobnych;
- poparcie polityczne,
- w celach oszczerczych, lub innych treści niezgodnych z prawem, ubliżających lub niemoralnych.

Użytkownik Pobierający bez Praw Wyłączności zgadza się, że ani Portal, ani jego afilianci, ani żaden z ich poszczególnych urzędników, dyrektorów, pracowników, właścicieli, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (innych niż Użytkownik Pobierający) nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek szkody bezpośrednie, przypadkowe, pośrednie lub powstałe w następstwie użytkowania lub nieużytkowania Dzieła, nawet jeśli obie strony zostały powiadomione i ostrzeżone przed szkodami lub możliwością zaistnienia szkód.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przyjmuje do wiadomości, że Portal nie posiada ogólnych zezwoleń na publikację znaków towarowych, logotypów lub innych własności intelektualnych i na ich przedstawienie w niektórych Dziełach. Odpowiedzialność za dostarczenie tych zezwoleń leży po stronie Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przyjmuje do wiadomości, że Portal ogólnie nie posiada zezwoleń od właścicieli, manufaktur lub projektantów produktów komercyjnych, takich jak (bez ograniczenia) samochody, samoloty, produkty w opakowaniach, projektowane ubrania, itp., przedstawione w niektórych Dziełach. Ogólnie, jest niemożliwe, aby jakakolwiek biblioteka obrazów stokowych lub artysta otrzymał zbiorową zgodę dla wszystkich produktów, jednakże często jest możliwe uzyskanie zezwolenia na publikację dla grup produktów. Odpowiedzialność za dostarczenie tych zezwoleń na publikację leży po stronie Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Praca jest dostarczana wg wizji autora i w wyjątkach wymienionych w niniejszej umowie, żadna ze stron nie czyni oświadczenia ani gwarancji, ukrytych lub wyraźnych, włączając w to każdą z ukrytych gwarancji przydatności do poszczególnego wykorzystania

4. Płatności i cennik

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien złożyć opłatę sublicencyjną zgodnie z ceną za pobranie poliku ustaloną przez autora Dzieła.

Autor sam ustala cenę za pobranie swojego dzieła nie mniejszą niż 10 groszy.

Autro może oferować swoje dzieła za 0 zł.

Pobierający dzieło, płaci ustaloną cenę autorowi. Pieniądze za pobranie zostaną dodane do konta autora widocznego na stronie głównej jako TWOJE ŚRODKI.

Autor otrzymuje kwotę pomniejszoną o prowizję portalu wynoszącą 8%.

Autor posiadający dzieła na swoim własnym serwerze może z tej lokalizacji sprzedawać je za pośrednictwem myartgo.pl podając w formularzu dodawania dzieła link do lokalizacji dzieła za pomocą, którego użytkownicy będą mogli go pobrać. Taki autor zapłaci mniejsza prowizję wynoszącą 5%.

5. Posiadanie i zachowanie praw.

Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności uznaje i zgadza się, że Portal myartgo.pl i/lub licencjodawca zachowują wszelkie prawa, tytuły i korzyści do/z Dzieła (za wyjątkiem praw udzielonych w niniejszej Umowie), oraz że żadne z tytułów lub korzyści do/z posiadania Dzieła nie zostają przekazane Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności na mocy tej Umowy. Portal i/lub jej licencjodawca (stosownie) zachowują również prawo do użytkowania, reprodukcji lub publikacji Dzieła jedynie w celu przedstawienia Dzieła jako części jej/jego zawodowego portfolio. Bez ograniczeń do żadnych innych praw, które mogą być w posiadaniu Firmy. Portal zachowuje prawo do używania Pracy w celach wewnętrznych, archiwalnych i referencyjnych.

6. Oświadczenia i gwarancje

Zgodnie z zasadami i warunkami zawartymi w tej Umowie, włączając bez ograniczeń zobowiązania związane z ograniczeniami Portal niniejszym oświadcza i gwarantuje, że, użycie przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności Dzieła zgodnie z zasadami tej Umowy nie powinno naruszać lub łamać praw własności intelektualnej, praw reklamy lub praw prywatności żadnej strony trzeciej, oraz że wszystkie niezbędne zgody na wykorzystanie wizerunku dla modela i własności zostały poprawnie pozyskane w stosunku do takiego niezmienionego Dzieła. "Opłacone Dzieło" oznacza jakiekolwiek Dzieło pobrane ze strony myartgo.pl, za wyjątkiem Dzieł będących częścią Dzieł Darmowych, i/lub pobranych w inny sposób bez uiszczenia opłaty pieniędzmi.

Portal zgadza się zabezpieczać, bronić i powstrzymywać Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności przed i przeciw wszystkim szkodom, obciążeniom i kosztami (włączając rozsądne wynagrodzenia prawnika) pochodzącymi bezpośrednio z aktualnych lub grożących procesów, roszczeń lub kroków prawnych (zbiorczo „Roszczenia") wszczętych przez strony trzecie przeciw Użytkownikowi bez prawa wyłączności, kiedy takie Roszczenia dotyczą wykorzystania przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności niezmienionego Opłaconego Dzieła zgodnie z warunkami tej Umowy i dotyczą pogwałcenia oświadczeń i gwarancji zawartych powyżej. Warunkując i uzależniając od tego, że Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności przekaże Portalowi natychmiastowo i pisemnie zawiadomienie o każdym grożącym Roszczeniu znanym Użytkownikowi Pobierającemu bez Prawa Wyłączności lub o każdym pozwie lub procesie aktualnie wytoczonym przeciw Użytkownikowi bez prawa wyłączności tj. pełne informacje, wsparcie i współpracę dla celów obrony lub osiągnięcia ugody, oraz według wyboru serwisu Portalu, całkowitą kontrolę każdej obrony, ugody lub akcji z tym związanej; i kolejno uzależniając od tego, że używanie i/lub dalsza dystrybucja przez Użytkownika pobierającego bez prawa wyłączności niezmienionego Opłaconego Dzieła będzie przez cały czas zgodna z Zasadami i Warunkami Użytkowania tej umowy, oraz że Użytkownik bez prawa wyłączności nie narusza w inny sposób tej Umowy.

Portal nie powinien ponosić odpowiedzialności i żadnych zobowiązań wynikających z powyższych postanowień i jakichkolwiek szkód, odpowiedzialności i wydatków poniesionych przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności poprzedzających powiadomienie o Roszczeniach Portal, i/lub Roszczeniach bazujących lub wywodzących się z:
- modyfikacji przez Użytkownika Pobierającego bez prawa wyłączności Opłaconego Dzieła,  - połączenia Opłaconego Dzieła z innym Dziełem/Dziełami; i/lub kontekstu, w którym Opłacone Dzieło zostanie wykorzystane przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności.

Pomimo innych zapisów zawartych w tej lub innej Umowie zawartej pomiędzy Użytkownikiem Pobierającym bez Prawa Wyłączności a Portalem, maksymalna całkowita akceptowana odpowiedzialność serwisu Portalu w stosunku do dowolnego Opłaconego Dzieła pobranego lub licencjonowanego przez Użytkownika Bez Prawa Wyłączności nie powinna przekroczyć w żadnych okolicznościach 2000 zł (dwa tysiące złotych) na jedno Opłacone Dzieło niezależnie od ilości pobrań i licencjonowania danego Opłaconego Dzieła. Portal nie będzie odpowiedzialny zgodnie za jakiekolwiek Dzieło nie będące Opłaconym Dziełem.

7. Reklamacje

Użytkownik pobierający bez Prawa Wyłączności zgadza się zabezpieczyć, bronić oraz utrzymywać nieszkodliwość względem Portalu i jego afiliantów, oraz ich poszczególnych urzędników, dyrektorów, pracowników, właścicieli, agentów, przedstawicieli, licencjodawców i (sub)licencjobiorców (wspólnie „Odszkodowania”) przed skargami, wydatkami (włączając w to koszty adwokackie) oraz inną odpowiedzialnością z winy Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności naruszającą którekolwiek z oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań na mocy niniejszej Umowy, oraz przed jakimkolwiek wykorzystaniem Dzieła, włączając w to, bez ograniczeń, każdą skargę lub działanie naruszające lub pogwałcające prawa własności intelektualnej, zniesławienie, pomówienie lub inne znieważenie, naruszenie prawa prywatności, czyn zniesławiający, naruszenie prawa reklamowego, nieostrość obrazu, zniekształcenie lub przeróbkę czy działanie nieumyślne. Portal zachowuje według swojego uznania prawo kontroli obrony przed roszczeniami, działaniami lub kwestiami odszkodowawczymi przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności z adwokatem według własnego uznania. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności będzie współpracował w pełni z Portalem w celu obrony przed powyższymi roszczeniami, czynnościami lub kwestiami.

8. Terminy i skutki wygaśnięcia Umowy

Niniejsza umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony i może wygasnąć zgodnie z postanowieniami Ogólnych Zasad. Portal może w każdej chwili przerwać czas obowiązywania umowy w przypadku naruszenia oświadczeń, gwarancji lub zobowiązań w stosunku do Dzieła przez Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności. Użytkownik Pobierający ma prawa przerwać umowę w każdej chwili. Obydwie strony, Portal oraz Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, powinny powiadomić drugą stronę o zakończeniu umowy. Portal zachowuje również prawo, według swojego własnego uznania, aby odmówić pobranie każdego Dzieła z witryny myartgo.pl. W momencie zakończenia licencji na jakiekolwiek dzieło, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, powinien natychmiastowo zaprzestać korzystania z takiego dzieła, zniszczyć je lub na prośbę Portalu, zwrócić Dzieło do Portalu, a także usunąć Dzieło z systemu komputerowego i przechowywania (elektronicznego lub materialnego), oraz zapewnić, że jego klienci lub konsumenci uczynią podobnie.

Wskutek zakończenia niniejszej Umowy, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności powinien zaprzestać użytkowania Dzieła oraz zniszczyć kopie Dzieła oraz wszelkie prace i materiały pochodne, (jeśli są), będące w jego lub jej posiadaniu i pod kontrolą. Na prośbę Portalu, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, zaświadczy w formie pisemnej o zniszczeniu Dzieła, jej pochodnych pracach i/lub materiałach. Zakończenie niniejszej Umowy nie będzie skutkowało zdjęciem odpowiedzialności z Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności uiszczenia opłat powstałych przed zakończeniem Umowy. Postanowienia powyższych Rozdziałów nie tracą ważności wskutek zakończenia niniejszej Umowy.

9. Postanowienia ogólne

Niniejsza Umowa podlegać będzie i winna być interpretowana w oparciu o obowiązujące prawo nie biorąc pod uwagę kolizji przepisów prawa.  Sądem właściwym do rozstrzygania zakresie rozstrzygania sporów, różnic zdań lub roszczeń powstałych w ramach niniejszej Umowy lub w związku z nią, lub też naruszenia jej warunków, posiadać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Firmy. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności oraz Portal wyrażają zgodę na poddanie się jurysdykcji personalnej tego sądu, nie zgłaszając wobec tego faktu jakichkolwiek zastrzeżeń.

Relacja między Portalem a Użytkownikiem Pobierającym bez Prawa Wyłączności jest relacją stron niniejszej Umowy. W celu rozwiania wątpliwości, strony nie są połączone spółką, nie są partnerami, zleceniodawcą i agentem lub pracodawcą i pracownikiem. Żadna ze stron nie jest związana ani nie będzie z drugą stroną w żaden sposób.

Użytkownik Umieszczający Pracę zgadza się, że będzie odpowiedzialny(a) za wszelkie podatki od użytkowania, sprzedaży, oraz podatki lub cła narzucone przez władze i prawo w związku z udzieloną licencją na mocy tej Umowy.

Nie ma możliwości zrzeczenia się przez Portal wykonania uprawnienia, prawa, przywileju lub zadośćuczynienia na mocy niniejszej Umowy, żadne opóźnienie ze strony Portalu w wykonaniu takiego uprawnienia, prawa, przywileju lub naprawienia, nie wyklucza innych środków wykonywania wszelkich uprawnień innych, prawa, przywileju lub zadośćuczynienia.

Za wyjątkiem uszanowania praw znaku towarowego i marki, wszystkie prawa i licencje udzielone przez Portal na mocy lub zgodnie z niniejszą Umową, swoje zastosowanie znajdą przepisy prawa mówiących o prawach „własności intelektualnej”. Portal zgadza się, że w przypadku rozpoczęcia postępowania upadłościowego przez lub przeciwko Portalowi, Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, jako licencjobiorca praw na mocy niniejszej Umowy, zachowa i będzie miał(a) pełne prawo wykonanie praw na mocy niniejszej Umowy (włączając w to licencję udzieloną na mocy niniejszej Umowy) i wszystkie prawa na mocy praw własności intelektualnej.

Portal zachowuje prawo, według własnego uznania, do przekazania wszelkich praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy. Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności nie będzie miał prawa do przekazania jakichkolwiek praw lub zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy..

Bez ograniczeń zobowiązań odszkodowania Portalu w tym miejscu, Portal polega na uwagach i gwarancjach uczynionych przez Użytkowników Wysyłających Dzieła w formie plików Portalu odnoszących się do Dzieł ich zgodności z Zasadami Portalu włącznie z nie naruszającymi Dzieła, ponadto Portal nie posiada praw lub możliwości do kontroli Dzieła lub żadnej innej powinności wobec stron trzecich wniesionych wobec Portalu.

Niniejsza Umowa jest wiążąca dla Portalu i Użytkownika Pobierającego bez Prawa Wyłączności, oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy. Niniejsza Umowa nie przewiduje, w sposób dosłowny lub ukryty, przekazania osobom lub jednostkom innym niż Portal i Użytkownik Pobierający bez Prawa Wyłączności, oraz ich odpowiednich następców i cesjonariuszy, jakichkolwiek praw, zadośćuczynień, zobowiązań lub gwarancji wynikających z treści niniejszej Umowy.

Jeśli jakikolwiek przepis lub warunek zawarty w niniejszej Umowie, jest nieważny, bezprawny lub niewykonalny, wszystkie pozostałe zasady i warunki niniejszej Umowy, mimo to, pozostają w pełni swojej mocy.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI myartgo.pl

Polityka Prywatności myartgo.pl zawiera w sobie zasady przechowywania i wykorzystania Twoich danych osoby przez witrynę. Korzystając z witryny użytkownik wyraża zgodę na zbieranie, wykorzystanie i ujawnienie swoich danych osobowych zgodnie z niniejszą Polityką prywatności. Polityka ta jest regulowana przez prawo Rzeczypospolitej Polskiej. Jeśli masz pytania związane z polityką prywatności, prosimy o kontakt:

kontakt@myartgo.pl

Lubnex ul. Długa 23, 83-407 Łubiana NIP: 591-127-73-93

1. Użytkownicy

Ta strona jest przeznaczona dla dorosłych. Jeśli jesteś w wieku pomiędzy 13 i 18 lat, prosimy zapytaj rodziców lub prawnych opiekunów o zgodę, przed odwiedzeniem witryny myartgo.pl.

Osoby poniżej 13 roku życia nie mogą korzystać z serwisu myartgo.pl

2. Rodzaj zbieranych informacji

Serwis myartgo.pl moze zbierać niektóre jego informacje nieosobiste, takie jak adres Internet Protocol ("IP"), typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Ten rodzaj informacji nie identyfikuje konkretnej osoby. Podczas rejestracji na myartgo.pl, możemy zbierać Twoje dane osobowe, które wpisujesz podczas rejestracji, takie jak imię, nazwisko, adres, adres e-mail.

Możemy również zbierać od użytkowników niektóre informacje niedotyczące rejestracji, w tym liczba plików wysłanych oraz pobranych na stronie, zmiany profilu. Myartgo.pl używa firmy zewnętrznej do przetwarzania procesu płatności kartami kredytowymi, podczas zakupów oraz dokonywania płatności za wysłane i sprzedane pliki, co w niektórych przypadkach może zawierać w sobie także przechowywanie Twoich danych osobowych przez strony trzecie, takie jak numer karty kredytowej. Ponadto myartgo.pl może śledzić naruszenie praw autorskich poprzez moduł zarządzania członkostwem. Informacje dotyczące roszczeń o naruszenie praw autorskich mogą być przechowywane przez serwis.

3. Ciasteczka (Cookies)

Użytkowanie serwisu oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies.

Administrator serwisu zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania z serwisu myartgo.pl. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania z serwisu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Serwis zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach serwisu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

4. Jak wykorzystywane są Twoje dane

Myartgo.pl może wykorzystywać Twoje dane w następujących celach:

Możemy udostępniać zebrane dane osobowe oraz dane demograficzne z naszej strony usługodawcom.

5. Ochrona Twoich Danych Osobowych

Wiemy, że ochrona prywatności jest dla Ciebie bardzo ważna, dlatego chronimy Twoje dane osobowe na kilka sposobów. Nasze serwery są dostępne tylko dla wybranych osób i upoważnionego personelu. Twoje dane profilowe chronione są unikalnym hasłem i identyfikatorem użytkownika (loginem), a hasło jest szyfrowane. Nie możesz ujawniać hasła innym osobom, należy również zawsze pamiętać o wylogowaniu się, jeśli korzystasz z komputera, do którego dostęp mają jeszcze inne osoby. Możemy zatrzymać Twoich danych osobowych tak długo, jak jest to wymagane, aby wypełnić cel naszej działalności.

Dostarczając nam swoje dane osobowe oraz korzystając z serwisu myartgo.pl, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych poza Twoim krajem zamieszkania.

Żadna metoda nie jest w 100% bezpieczna w przypadku większości transakcji elektronicznych. Chociaż staramy się używać komercyjnie akceptowalnych środków w celu ochrony danych osobowych, nie możemy zagwarantować ich bezpieczeństwa. Dlatego myartgo.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do kradzieży, utraty, zmiany lub nadużycia danych osobowych lub innych informacji, w tym bez ograniczeń, informacji przekazanych przez nas stronom trzecim oraz w odniesieniu do ewentualnego niestosowania się stron trzecich w przestrzeganiu polityki prywatności lub porozumienia między myartgo.pl a stronami trzecimi.

6. Ważna informacja

Serwis myartgo.pl NIGDY nie wyśle wiadomości do użytkownika pytając go o login czy hasło.  

7. Ujawnienie

W rzadkich przypadkach serwis może być zobowiązany do ujawnienia Twoich danych osobowych ze względu na wymagania prawne i regulacyjne. W takich przypadkach zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia informacji osobistych, które są wymagane w celu wykonywania przez myartgo.pl zobowiązań prawnych, w tym, ale nie ograniczając się do nakazów sądowych, rękojmi, wezwań, obsługi procesu wymagań lub wniosków.

8. Powiadomienia o Zmianach

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej Polityki Prywatności  wedle własnego uznania. O każdej zmianie niniejszej umowy, użytkownik serwisu będzie poinformowany wiadomością email.

9. Spory

Wszelkie spory dotyczące prywatności są przedmiotem niniejszej Polityki Prywatności oraz Zasad i Warunków Użytkowania serwisu myartgo.pl, w tym, ale nie ograniczając się do wszelkich przepisów dotyczących odszkodowań, ograniczeń dotyczące odszkodowania i wyboru prawa.